Město a úřad

Trvalý pobyt se vyplatí

Co se vlastně děje?

Je to trend posledních let. Potýká se s ním řada měst v okolí i celé České republice. Stejně jako v mnoha okolních městech i v Novém Městě na Moravě ubývá lidí, kteří zde mají přihlášené trvalé bydliště. Úbytek sice není tak dramatický jako třeba ve Žďáru nad Sázavou, ale je dost velký na to, aby se jím začalo zabývat vedení města. Zkušenosti ostatních měst ukazují, že řešit podobný problém je totiž vždy běh na dlouhou trať.

Jaký má úbytek trvale přihlášených obyvatel negativní vliv?

Podle aktuálních výsledků žije v Nové Městě 10 120 lidí, kteří zde mají přihlášené trvalé bydliště. Od roku 2009 město přišlo o 600 obyvatel a balancuje na oficiální hranici 10 tisíc. Úbytek lidí s trvalým bydlištěm v Novém Městě se negativně projevuje zejména na příjmech města.

Na jednoho trvale přihlášeného město dostává z vybraných daní cca 8 500 Kč ročně, dále od něj vybere poplatek za komunální odpad 480 Kč. Navíc dostane z vybraných daní za žáka ZŠ a MŠ cca 8 200 Kč a za zaměstnance 400 Kč. Od roku 2009 tak město přišlo o více než 28 mil. Kč. Navíc toto číslo narůstá každoročně o vyšší částku. Město tak přichází o prostředky na provoz, dopravu a údržbu, stejně tak jako na nové investice.

Ve městě přitom žije a bydlí mnohem více lidí. Trvalé bydliště ale mají hlášené jinde, a proto se do celkového počtu obyvatel nezapočítávají.

 

Jak se přihlásit?

Je to jednoduché. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným, evidenčním nebo orientačním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu (tzv. ohlašovnu má každá samostatná obec).

Při přihlašování je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokázat totožnost občanským průkazem, nemá-li platný občanský průkaz, prokáže totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitosti,
  • za občana mladšího 15 let nebo občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan nad 15 let 50 Kč.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.