Město a úřad

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku ve střednědobém nebo dlouhodobějším časovém horizontu. Je to koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit, demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.Tento rozvojový dokument, který byl ve spolupráci agentury RRA Vysočina a města Nové Město na Moravě zpracován na základě informací obsažených v dokumentech Profil města a SWOT analýza, dále také s ohledem na výstupy z dotazníkových šetření (mezi občany a podnikatelskými subjekty), z konzultací s vybranými místními aktéry a z diskusí v rámci tří pracovních skupin a skupiny řídící, byl v prosinci 2008 předán v konečné verzi městu Nové Město na Moravě.
Z celkového šetření také vznikla jedna hlavní vize města následujícího znění

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ CHCE BÝT MĚSTEM SPORTU A KULTURY S KVALITNÍMI ŽIVOTNÍMI PODMÍNKAMI

která vyjadřuje jakési pojítko mezi „snem a realitou“ a všeobecně říká, jakým městem chce být město Nové Město na Moravě ve střednědobém časovém horizontu a to v období do roku 2016. Na tuto vizi navazují především jednotlivé strategické cíle města, na jejichž základě byly navrženy rozvojové cíle a priority, které budou naplňovány jak prostřednictvím konkrétních projektů města, tak i projektů podnikatelských subjektů či neziskových organizací.

Strategický plán rozvoje Nového Města na Moravě je tedy dokument formulující především pohled na další rozvoj města jak v horizontu střednědobém (na období do roku 2016) tak i v horizontu dlouhodobém ( až do roku 2028). Na základě tohoto dokumentu bude město podporovat inovativní, strategické a komplexní projekty vedoucí k  rozvoji města i celého regionu. Navíc je to dokument „živý“, závisející především na směru dalšího vývoje města a jeho okolí a je nezbytné provádět pravidelné aktualizace respektující vývoj města, kraje, ČR a samozřejmě také respektující politiku EU.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.